Vedtekter

Les barnehagens vedtekter før du skriver under kontrakten om plass til barnet ditt i Lassebakken barnehage!

 

Vedtekter for Stiftelsen Lassebakken barnehage

 

 

§1. Barnehagens
formålsbestemmelse

Barnehagen skal i
samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd
og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn
som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde
skaperglede, undring og utforskertrang.
De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper
og ferdigheter. De skal ha rett til
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte
barna med tillit og respekt, og anerkjenne
barndommens egenverdi. Den skal
bidra til trivsel og glede i lek og i læring, og være et utfordrende og trygt
sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen
skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.

§2. Barnehagens
innhold

Barnehagen skal være
en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og skal drives i samsvar med ”Lov om
barnehager”. Barne og
Familiedepartementets ”Rammeplan for barnehager”, skal til enhver tid gi
retningslinjer for barnehagens innhold
og oppgaver.

§3. Eierforhold

Lassebakken er en privat barnehage som drives av
styret i ”Stiftelsen Lassebakken barnehage”.

§4. Foreldreråd/Samarbeidsutvalg

Etter § 4 i ”Lov om barnehager”, skal barnehagen ha
et foreldreråd og et samarbeidsutvalg/styre.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i
barnehagen. Samarbeidsutvalget består av
representanter fra foreldrerådet , representanter fra de ansatte og styrer i
barnehagen. Hver gruppe er likt
representert.

Stiftelsen Lassebakken
barnehage ledes av Samarbeidsutvalget/styret.

§5. Samarbeidsutvalgets/styrets
oppgaver

Sørge for at vedtektene følges
Godkjenne budsjett
Behandle årsplan
Foreslå endringer for vedtekter om
nødvendig og godkjenne.
Uttale seg om personalstruktur
Behandle lederens innstilling til opptak
av nye barn
Vurdere/fastsette foreldrebetaling etter
statens og kommunens retningslinjer.
Eier av barnehagen ansetter leder, leder
innstiller og ansetter øvrige personale etter S.U.’ s godkjenning
I spesielle tilfeller vil S.U. ta
avgjørelser om hvorvidt oppsigelser er gyldige og om oppsigelsestiden evnt. kan
kortes inn.

§6. Barnehagens
utforming og arealutnyttelse

Lassebakken
barnehage er godkjent for 44 plasser for
barn i alderen 0-6 år. Barnehagens godkjente leke og
oppholdsareal inne er 179,5 m2. Ute er det

Ca
2000 m2.

Eierens
vedtektsfestede norm for arealutnytting følger barnehagelovens retningslinjer
som er 4m2 pr. barn over 4 år og 5,3m2 for barn under 3 år.

Samarbeidsutvalget
har ansvar for å følge barnehagelovens

krav.

§7. Barnehagens
åpningstid

Barnehagen
holder åpent fra kl. 7.15 til kl. 16.45 hver dag, fem

dager i uken. Barnehagen har fri mellom jul og nyttår og
tre dager i påsken, fra palmesøndag til skjærtorsdag. Sommerferie fra ca. uke 28 /29 og oppstart i
begynnelsen av august.

Barnehagen
har fem planleggingsdager.

§8. Opptaksrutiner

Drammen kommune har
samordnet opptak. Søknad om opptak gis
på felles skjema for alle barnehager i kommunen. Søknadsfrist 1. mars. Søknaden sendes Drammen kommune. Barnehagen får sine prioriterte søknader
tidlig i mars. Leder innstiller til
opptak av barn etter barnehagens kriterier, tilbud sendes ca. medio mars. Opptaket godkjennes av S.U.
(samarbeidsutvalget) i barnehagen.
Videre følges rutiner for samordnet opptak. De barna som ikke har fått plass i sine
prioriterte barnehager fordeles. Svarfrist på mottatt tilbud er 14 dager. Svaret sendes til den barnehagen som har gitt
tilbudet. Alle søkere skal ha mottatt et
svar fra Drammen kommune innen 1. juni.

§9. Opptakskrets

Barnehagens opptakskrets er Drammen kommune og ved
behov nærliggende kommuner

§10. Opptakskriterier:

Barn
med nedsatt funksjonalitet (ref Lov om barnehager §13)

Barn
som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester

§4-12
og 4-4. (ref. Lov om barnehager § 13)

Barnehagen
vil så langt det er mulig prioritere søsken av barn som går i b.h.

Det blir også til en
viss grad tatt hensyn til nærmiljøfaktor og
gruppas sammensetning.

§11. Tildeling
av plass

Tildeling
av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Ved det årlige
hovedopptaket skal alle søkere varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken
barnehage de har fått tilbud om plass (kommunens ansvar).

Søkerne skal
orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen etter § 4,
retten til å klage etter §6 og klagefristen etter §9.

Søkere som ikke har
fått første ønske oppfylt, skal gis rett til å bli satt på søkerliste ved denne
barnehagen.

§12. Oppsigelse
av barnehageplassen.

Det
er to måneders oppsigelsestid på barnehageplassen,

oppsigelsen
gjelder fra den 1. i måneden. Hvis foreldre sier opp

barnets
plass etter 1. mars, må det betales full oppholdsbetaling

fram
til sommeren (hvis man da ikke finner en som kan overta

plassen
umiddelbart).

§13. Oppholdsbetaling

Oppholdsbetalingen
fastsettes av staten (jmfr. Barnehageforliket).

Søskenmoderasjon er
regulert i forskrift om foreldrebetaling.

Det skal gis minst en måned varsel til foreldrene ved endring av

oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetalingen kan
justeres i løpet av året dersom det er grunnlag for det. Det betales for 11 måneder. Plassen skal være betalt innen den 1. hver måned.
Straffegebyr på kr 30,- gis etter den 14. hver måned. Videre prosedyrer vil følge kommunens, det
vil si at vi etter ytterligere 14 dager
vil påføre en strafferente i samsvar med morarenteloven. Ved mislighold av oppholdsbetalingen utover
2 måneder vil S.U. i barnehagen avgjøre om barnet får beholde plassen.

Ved annet mislighold
av plassen som for eksempel for sen

avhenting,
vil man etter gjentatte overskridelser miste barnehage-

plassen. Dette vil være en avgjørelse for
Samarbeidsutvalget/styret

i barnehagen.

§14. Barnets helse

Det skal gis beskjed til barnehagen hvis barnet er
sykt eller er borte av andre årsaker. På
grunn av smitte skal syke barn holdes hjemme.
Om barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de
andre barna, skal det holdes hjemme. Ved
tvilstilfeller avgjør personalet i barnehagen.
Medisinering i barnehagen skal kun skje ved skriftlig avtale. Før barnet
begynner i barnehagen skal det legges frem skriftlig erklæring om barnets
helse. Dersom barnet har møtt til de
ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets
foresatte.

§ 15. Dugnader

Barnehagen har to dugnader i året,
dette er noe foreldre

forplikter
seg til å delta i. Hvis man absolutt
ikke kan delta


de oppsatte dugnadsdagene , skal man betale

kr.
800,00 pr. barn. Dette kan justeres av
styret for

stiftelsen.

§16. Internkontroll

Barnehagen
har utarbeidet rutiner for internkontroll etter ”Forskrift

om
internkontroll” av 22. Mars 1991.

S.U. – i samarbeid med
daglig leder, har ansvar for at rutinene
følges og at de revideres ved behov.

§17. Kvalitetssikring

Barnehagen skal drive kontinuerlig
kvalitetssikringsarbeid ved å delta i kurs, forbedre rutiner og foreta
undersøkelser. Det foretas årlig ekstern brannvernkontroll , kontroll av
utelekeplassen hvert annet år og el-vern
hvert fjerde år.

§18. Taushetsplikt

Enhver
som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap

til
forhold vedrørende barn/hjem, har taushetsplikt jfr.

”Forvaltningslovens §
13-13 f”. og skal underskrive et skjema vedrørende dette.

§19. Årsplan

Barnehagen
gir hvert år ut en årsplan. Denne gir en
oversikt

over
barnehagens mål, planer og rutiner.
Årsplanen kommer

ut
ca. 15. September hvert år.

Revidert 19.12.11