ÅRSPLAN FOR LASSEBAKKEN BARNEHAGE 2018-2019

Lassebakken barnehage er en stiftelse. Samarbeidsutvalget i barnehagen består av minst tre representanter fra foreldrene og to representant fra de ansatte og daglig leder i barnehagen. Barnehagen har to avdelinger som er fordelt på 40 barn i alder 1-6år Barna er delt inn i to team, Lasseliten (0 – 3 år) og Toppen (3 – 6 år).

 

Personalet:

 

Daglig leder:                                             Lise Holst

 

Avdelingsleder Toppen:                              Norlys Andersen

Avdelingsleder Lasseliten:                           Helene Johannesen

Pedagog 2 Toppen:                                    Vera Ferizi

Pedagog 2 Lasseliten:                                Anette Bastiansen

Fagarbeider:                                             Martine Nøkleby Johnsen

Fagarbeider:                                             Unni H Skårnes 

Pedagogisk medarbeider:                           Wenche Marie Myhre

Pedagogisk medarbeider:                           Marie Nygård Jacobsen

Pedagogisk medarbeider:                           Elin Gundhus

Pedagogisk medarbeider:                           Sharmen A Marouf

Pedagogisk medarbeider:                           Maja S. Walle

Pedagogisk medarbeider:                           Solveig Henriksen

Spesialpedagog:                                        Bjørg Cleary

 

Lasseliten mobil:                                         908 33 581 

Toppen mobil:                                             947 96 922

Tur mobil:                                                   947 90 922

Lise (daglig leder):                                       971 53 670

Kontor/sentralbord:                                     32 89 32 55  

Lasseliten:                                                  helene@lassebakken.no

Toppen:                                                      norlys@lassebakken.no

Pedagog 2 Lasseliten:                                  anette@lassebakken.no

Pedagog 2 Toppen:                                      vera@lassebakken.no

Daglig leder:                                               dagligleder@lassebakken.no

Lise Holst:                                                   lise@lassebakken.no

 

 

 

Lassebakken 2 

3046 Drammen

 

Dagsrytmen i barnehagen

Dagsrytmen Lasseliten                  

 

Dagsrytmen Toppen                            

 

07.15 Barnehagen åpner

07.15 Barnehagen åpner

08.30-09.00 Frokost

08.30-09.00 Frokost

09.00-11.30 Lek og aktiviteter

09.00-12.00 Gruppeaktiviteter og lek

11.30-12.15 Lunsj

12.00-13.00 Lunsj

12.15-14.14 Soving/hvilestund

13.00-14.00 Hvilestund, rolig aktivitet

14.15 Frukt

14.00-14.15 Frukt

14.15-15.30 Lek inne eller ute

14.15-15.30 Lek inne eller ute

15.30 Knekkebrød/brød

15.30 Knekkebrød

16.45 Barnehagen stengt

16.45 Barnehagen stengt

        

                          

FORORD

Årsplanen vår tar utgangspunkt i barnehageloven og rammeplan for barnehager. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Innholdet skal blant annet bygge på et helhetlig læringssyn. Hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Barnehagen:

Lassebakken barnehage er en stiftelse. Samarbeidsutvalget i barnehagen består av minst to representanter fra foreldrene og to representant fra de ansatte og daglig leder i barnehagen.

 

 Mål for Stiftelsen Lassebakken barnehage

Vi vil at Stiftelsen Lassebakken barnehage skal være et arbeidsted/tilholdssted der barn og voksne trives, er i aktivitet og holder seg friske. Et sted man har lyst til å gå til og som virker slik at man får glade brukere, foresatte og ansatte. Barnehagen skal være «åpen» og i stadig utvikling, en institusjon hvor alle skal kunne bidra med noe. Vi ønsker oss en økonomi som gjør det mulig å oppjustere oss når det er nødvendig slik at barn og voksne føler at de har et tilholdssted/arbeidssted de er stolte av.

Vår visjon:

Liten og trygg

Varme og humor

Stabilitet

 

Formålsparagrafen

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

 

Rammeplan:

Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

 

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, noe som betyr at innholdet i Rammeplanen er forpliktende. Barn og foreldre har rett til å forvente at alle barnehager arbeider i retning av de mål som er satt.

 


 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagenhttps://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdfbokmal2017.pdf 

 

 

BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER OG ÅRSTEMA

 

 

VÆRE SAMMEN

Være sammen er et kompetanseløft der verdigrunnlag og teori er forankret i barnehagens rammeplan. Være sammen har stort fokus på relasjonens betydning for barnets selvbilde og tidlig normdannelse. Dette er forebyggende mot negativ atferd og utestenging / mobbing. Om et barn allikevel opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 

 

Materialpakken i Være Sammen er utviklet med tanke på samhandlingen mellom barn og voksne i barnehagen, under arbeidetmed å implementere den varme og grensesettende voksenstilen. Det er lagt vekt på bruk av fortelling, sang, refleksjon, samhandling og aktiviteter.

Gjennom Være sammen møter barna Regnbueløven. Regnbueløven er bærer for de grunnleggende verdiene i Være Sammen, og særlig knyttet til Løveloven. Være sammen er lagt opp med en etikk som bygges nedenfra. De verdimessige reglene er samlet i Løveloven (som barna også skal bli godt kjent med), som Regnbueløven selv har skrevet. Regnbueløven er slik sett verdibæreren i Være Sammen, og den som inspirerer barna til å gjøre det som er riktig. Materiellet gir gode forutsetninger for å oppnå større grad av medvirkning, bedre konfliktløsing og sterkere inkludering i leksituasjoner.
Lassebakken er en løvebarnehage!

 

Vi er autoritative voksne som er varme, tydelige og grensesettende. Gjennom å opparbeide gode relasjoner, får vi gode erfaringer med barn. Hvis man har en god relasjon til et barn øker også effekten av grensesettingen. Barnet må vite at du vil det vel og setter grenser for å hjelpe det. En god relasjon er nødvendig for i det hele tatt kunne sette gode grenser for barn, og at barn respekterer og følger disse grensene.

 

Årstemaet: Du og jeg

 Vi skal jobbe med barnehagens rammeplan 2017 og fortsette å sette fokus på relasjoner, vennskap, toleranse, selvregulering, medvirkning og mye mer. Barnehagen skal observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barns synspunkter skal ilegges vekt i samsvar med alder og modenhet.

 Vi begynner med «DU OG JEG» Hvem er du og hvem er jeg? Hvordan kan vi lære å leve sammen, være venner, vise respekt, sette grenser for oss selv og egen kropp etc.

 Videre skal vi jobbe med hvem vi er gjennom året, hva liker jeg? Er jeg glad i snø? Hva er snø? Kan vi finne på noe gøy sammen i snøen? Liker jeg å være i skogen? Hva kan vi finne i skogen, gjøre i skogen?

 Det vil bli brukt ulike typer jobbing, men prosjekt jobbing vil bli noe av det vi setter mest fokus på. Hvilke temaer, emner vi velger kommer an på barna i barnehagen. Barns medvirkning.

 Vi vil ta for oss kroppen, sansene våre og følelser. Det vil bli fokus på bevegelse, rim og regler. Språkstimulering, utvikling og utforskning av sin språkforståelse og kompetanse i en barnehage hvor barna møter ulike språk.

 

Læring

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Bhg.loven § 2.)

Grunnlaget for menneskets læringsprosess legges de første leveårene. Det er i denne perioden i livet utviklingen er aller størst. Alle har vi barndomsminner vi husker spesielt godt fordi de er knyttet til opplevelser. Og nettopp opplevelser er det største utgangspunktet for barns læring. Det gamle visdomsordet understreker at vi lærer best gjennom direkte erfaring fra virkeligheten.

Samtidig henger læring tett sammen med lek, oppdragelse og omsorg og foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet barnet lever i. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er en forutsetning for god læring, og opplevelse av glede og mestring.

I barnehagen legger vi til rette for både formelle og uformelle opplevelsessituasjoner hvor barna får erfaringer knyttet til alle de sju fagområdene. Dette kan være i små grupper, i samlingsstund, ute på turer, her og nå situasjoner, i hverdagsaktiviteter eller i leken. Vi er opptatt av at de voksne skal være tilstede for å gi støtte og utfordringer knyttet til barnas læringserfaringer.

Jeg hører og glemmer

Jeg ser og husker

Jeg gjør og forstår

 

OMSORG

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger

 

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven § 3)

Barns mulighet til medvirkning handler i stor grad om voksnes selvinnsikt, forståelse og holdninger til barn. Medvirkning krever refleksjon fra oss voksne, og at vi er vare for barnas ønsker og behov. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det og som voksne i barnehagen ønsker vi å oppmuntre barna aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Dette krever deltakende og nærværende voksne som ser barna.

Medvirkning oppnås ikke ved bruk av spesielle teknikker eller programmer. For å lykkes må man arbeide med holdningene til alle i personalgruppen. Barn er unike, inkluderende og kunnskapsrike mennesker som vi voksne er så heldige å bli kjent med.                                    

"Jeg kan, jeg vil - jeg tør og jeg får lov til"

 

Foreldresamarbeid

Samarbeid med hjemmet betyr mye for at barnet skal få fullt utbytte av barnehagen. Etter at vi i 1996 fikk ”Rammeplan for barnehager” er det blitt lagt ekstra vekt på foreldrenes innvirkning/medvirkning. Rammeplanen finnes på regjeringen.no, kunnskapsdepartementet /barnehager.

To ganger i året har vi foreldremøter hvor man får felles informasjon, har foredragsholdere, diskusjoner eller kanskje bare prater sammen om barna og det pedagogiske innholdet i barnehagen.

Vi er opptatt av et godt foreldresamarbeid, vi ønsker at barnehagen skal være et sted hvor både barn og foreldre skal føle seg hjemme. Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er en forutsetning for at vi skal lykkes med å utvikle en god barnehage. Tillit mellom foreldre og ansatte skaper trivsel både for barna, foreldrene og de ansatte. Møte i garderoben når barnet kommer er det viktigste møte. Her utveksles det info og barnet skal få en god start på dagen sin.

For at samarbeidet skal fungere best mulig er vi avhengig av konstruktive tilbakemeldinger fra dere foresatte.

Men et godt klima dyrkes frem av positivitet. Har dere noe godt å formidle del det med alle, er det noe negativt så ta det opp med den det gjelder så finner vi en løsning

 

Sosial kompetanse

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (barnehageloven § 2)

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barn med sosial kompetanse vet hvordan de skal ta initiativ til, sette seg inn i andres situasjon, fortsette, tilpasse seg, endre og avslutte samhandlinger ettersom situasjonene forandrer seg. De kan kodene for å opprette og bevare lek og vennskap.

Vi i Lassebakken ønsker å legge til rette for et miljø preget av gode følelsesmessige opplevelser, da de gjennom omsorg, lek og læring vil få mulighet til både å tilegne seg og gi uttrykk for at de kan vise omsorg, ta hensyn, vise medfølelse og sette seg inn i andres situasjon. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen.

Det er viktig at barnehagen og hjemmet kommuniserer godt og tar felles ansvar for arbeidet med sosial utvikling hos barna.

 

Superhelt

Vi ønsker å fremheve positiv adferd hos barna fremfor å sette fokus på negativ adferd. Vi gir barna gode tilbakemeldinger når de er oppmerksomme på hverandre, nå de hjelper hverandre, trøster, gir beskjed når noen trenger hjelp. Superhelt velges for en uke av gangen, og er en liten hjelper. Ansvarsområdet kan for eksempel være dekking av bordet. Får også lov til å bestemme hvilken matsang som skal synges.

Frilek

Den viktigste læringen for ditt barn skjer i leken. Å leke er å være til stede med hele seg – med kroppen, hodet og følelsene. Lek skjer frivillig og på barns premisser. Lek skal være lystbetont og spontan. Den trenger ikke å ha et mål. Leken er det som skjer underveis.

 

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som jevnlig skal vurdere, planlegge og dokumentere det pedagogiske arbeidet. Målet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet bygger på personalets refleksjoner gjennom bl.a. dokumentasjon. 

 

Dokumentasjonen gir grunnlag for refleksjon. Her synliggjøres barns læring, og barnehagen som arena for omsorg, lek, danning og læring. Dokumentasjonen kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Videre gir dokumentasjonen foresatte informasjon om barnas opplevelser og læring i barnehagen. Vi dokumenterer på ulike måter, f.eks.

Bilder, utstillinger og informasjonstavle. Hver måned deler vi ut månedsplan til foresatte med oversikt over kommende måneds aktiviteter. Personalet utarbeider planer som er faglig forankret med mål fra rammeplanens syv fagområder, og jobber ut ifra disse.  

RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER

 I rammeplanen finner vi syv fagområder som alle barn i barnehagen skal få opplevelser og erfaring med. Disse fagområdene opptrer sjelden isolert og vi inkluderer disse i vår hverdag og i de planlagte aktivitetene. Fagområdene tilpasses barnehagens kultur og nærmiljø. I barnehagens dagligliv vil fagområdene svært ofte være til stede samtidig og gli over i hverandre; i hverdagsrutiner, lek, prosjekter, samlinger, turer og aktiviteter.

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

Mål

 

Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

Barna skal få bruke språket til å skape relasjoner, delta i lek og bruke språket som redskap for å løse konflikter.

Vi skal gi alle barn et rikt, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, slik at de går ut fra barnehagen med et så godt språk som mulig.  

Vi leser bøker hver dag, inviterer til samtaler og forteller eventyr og historier. Barna skal oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortellinger, sang og samtaler.

Progresjon      Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling

1 – 2 år

Bli kjent med lyder og rytmer, bøker og sang.

Stimulere til språk i samspill.

Bruk av bilde- og pekebøker, sanger, rim, rytme og regler.

2 – 3 år

Bli kjent med enkle eventyr.

Bruke språket aktivt i samtaler og samspill.

Introdusere enkle bøker med tekst, samt fokus på samspill mellom bilde og tekst.

3 – 4 år

Introdusere lek og improvisasjon med språk, rim, rytme og regler.

Bruk av språket som redskap for å løse konflikter.

Introdusere enkle (regelstyrte) spill.

4 – 5 år

Lese mer avanserte bøker, med mer tekst.

Lekeskriving, leke med lyder, rim og bokstavlyder. 

Oppmuntre barna til å fortelle / gjenfortelle.

5 – 6 år

Introdusere langlesingsbøker eller eventyr.

Kjennskap til bokstavene i navnet sitt, samt kjennskap til alfabetet og tall.

Delta i å skape en tekst fra opplevelser, bilder eller tegninger.

Kommunikasjon, språk og tekst danner et viktig grunnlag for alt arbeidet i barnehagen. Personalet er viktige støttespillere og språkmodeller, og det er viktig at man både i barnehagen og som foreldre er bevisste på hvordan språket blir brukt sammen med barna. Vi skal følge barnas initiativ og signaler, og hjelpe dem å sette ord på det de er opptatt av. Språktrening skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Ved å bruke konkreter/figurer blir det tydeligere for barna å forstå. Det er viktig å være seg bevisst at kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap.

 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

Mål

 

Barn skal oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de får være i bevegelse, lek og sosial samhandling.

Barna skal oppleve motivasjon og mestring ut ifra egne forutsetninger.

Bli kjent med kroppen og utvikle bevissthet om egne og andres grenser og behov.

Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaring.

 

 

 

Progresjon           

1 – 2 år

Få kjennskap til ulike smaker og konsistenser, samt å spise og drikke selv.

Legge til rette for og initiere grovmotorisk lek.

Benevne kroppsdeler og få kunnskap om egen kropp, og følelser.

2 – 3 år

Tilrettelegge og oppmuntre barna til å smøre maten sin selv. 

Legge til rette for, og initiere finmotoriske aktiviteter.

Øve på kroppslig mestring, f.eks. påkledning, håndvask, gå turer i variert terreng.

3 – 4 år

Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinasjon, f.eks. klippe og perle, sangleker med bevegelse, hinderløyper med økende utfordringer.

Kjennskap til ulike kroppsdelers funksjon, utvendig og innvendig.

4 – 5 år

Beherske av- og påkledning, samt forståelse for sammenheng mellom klær og vær. 

Kunnskap og holdninger om sammenhengen mellom kost og aktivitet.

Kunne sette grenser for, og være trygg på egen kropp, sette ord på og kjenne egne følelser og behov.

5 – 6 år

Snakke om og vise respekt for ulikheter for hvem vi er og hva vi greier/mestrer. 

Bevissthet om egne og andres grenser og følelser.

Lengre gå turer i nærmiljøet, med stadig økende motorisk utfordring.

 I Lassebakken skal barna få varierte fysiske utfoldelser. Her utvikler barna kroppsbeherskelse og sansemotoriske ferdigheter, som gir grunnlag for et positivt selvbilde. Barn trenger å bruke kroppen sin på variert underlag i skog og mark, å klatre i trær, på steiner, balansere, hoppe, krype og krabbe. Det er mye bevegelseserfaringer ved f.eks. det å falle og slå seg i trygge omgivelser. Det er viktig for barn å tøye egne grenser og oppleve egen mestring. Det å kjenne på mestringsfølelsen er viktig i forhold til å styrke sitt eget selvbilde.     

Det er viktig med god veksling mellom aktivitet og hvile. Derfor får alle barna tilbud og mulighet til å hvile midt på dagen etter mat. Noen ligger på madrass, hører på eventyr eller har rolige aktiviteter.

Måltidene barna spiser i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold, og er av stor betydning for barns utvikling og helse. Vi ønsker å bidra til at barna får gode vaner når det gjelder kosthold og hygiene. Måltidene gir gode muligheter for læring på mange områder, bl.a. samhandling og felleskap.

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET  

Mål

 

Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former, og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordyping og progresjon.

Barna skal være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Barna skal få uttrykke seg estetisk gjennom bl.a. forming, musikk, dans og drama.

Barna skal møte et mangfold av opplevelser gjennom de estetiske fagområdene. 

 

Progresjon

1 – 2 år

Bli kjent med tradisjonelle barnesanger. 

Oppleve og sanse gjennom skapende aktivitet.

Bruke kroppen som instrument.

2 – 3 år

Gi barna erfaring med ulike rytmer og bevegelser. Introdusere enkle instrumenter.

Gi barna erfaringer med enkle dramatiseringer ved hjelp av konkreter.

Uttrykke seg estetisk gjennom skapende aktivitet.

3 – 4 år

Introdusere og utvide repertoaret av barnesanger, sangleker og instrumentalbruk. Bli bedre kjent med ulik maling og malingsteknikker. 

Introdusere ulike dramaleker.

4 – 5 år

Gi barna mulighet til å gi uttrykk for inntrykk fra billedkunst, eventyr med mer.

Introdusere samspill med instrumenter.

Eksperimentere og utprøve ulikt materiale.

5 – 6 år

Få erfaringer med å bruke teknologi til å uttrykke seg estetisk.

Lage egen kunstutstilling.

Musikk og drama med fremførelse.

I Lassebakken bruker vi sang og musikk, rim og regler som pedagogisk virkemiddel. Barn påvirkes gjennom bruken av musikk. Det handler om å videreføre en kulturarv. Barnekulturen forandrer seg stadig og vil bære preg av samfunnets utvikling. Vi er bevisste bruken av sang og musikk i barnehagen, og hva barna lytter til. Musikken brukes som en rød tråd i hverdagen. Vi kan for eksempel bruke sang og musikk til å gi ulike beskjeder til barna (dette anbefales bl.a. av logopeder i forhold til språkutvikling). Forskning viser at sang kan være et godt verktøy for læring og øve på språk.

Vi tar tak i barnas spontansang, for eksempel når vi er ute på tur eller under påkledning. Pinner og stokker, eller bøtter og spader, er flotte utgangspunkt for å skape musikk sammen. Vi tar utgangspunkt i at alle mennesker er musikalske, og gjennom felles musisering kan det skapes gode opplevelser av fellesskap og trivsel. Målet er å skape musikkglede og musikkforståelse, og utvikle barnas musikalske opplevelsesevne.

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI  

Mål

 

Barna skal få erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Barna skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

 

Progresjon    

1 – 2 år

Få erfaringer med, og oppleve glede ved å være i naturen.

Bli kjent med å utforske barnehagens uteområde. 

Få erfaringer med ulike værtyper.

2 – 3 år

Få kjennskap til dyr, planter og trær som er i barnehagens nærområde. 

Få kjennskap og erfaringer med de fire ulike årstidene vi har. 

Oppleve og undre seg over teknologi vi omgir oss med.

3 – 4 år

Få kunnskap om enkel søppelsortering som plastikk, papir, mat og restavfall.

Få erfaringer og begynnende forståelse for vann i ulike former.

Konstruere med ulike naturmateriale, samt få erfaringer med saging og snekring. 

4 – 5 år

Gi barna mulighet til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.

Få mer kunnskap om planter, dyr, insekt, fiske- og fuglesorter vi har i nærmiljøet.

Gjennomføre enkle eksperiment.

5 – 6 år

Få erfaringer med bruk av teknologi, utforske og eksperimentere.

Skape bevissthet i forhold til miljøvern og brannvern.

Oppleve, utforske og eksperimentere naturfenomener og fysiske lover.

Vi bruker Gamma, skogen, barnehagens uteområdet og nærmiljø aktivt med barna. Barna får dermed erfaringer med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Dette kan bidra til å øke forståelsen for samspillet i naturen. Vi er opptatt av at barna skal utvikle respekt for alt levende, og kunne glede seg over det naturen har å tilby. Vår erfaring viser at barna ofte blir mer harmoniske av å være ute i naturen, og at det sjeldnere oppstår konflikter barna imellom. Barna hjelper hverandre, ved blant annet at de eldste barna hjelper de yngste. Naturen har plass nok til alle, gir ro og utfordringer uansett hvilket utviklingsnivå barna befinner seg på.   

Leken i uteområdet er en prosess og et samspill som ikke er produktorientert. Barna må bruke fantasien og være kreative. De syv fagområdene i rammeplanen blir naturlig knyttet opp mot ulike aktiviteter i naturen. Det handler om både planlagte - og spontane aktiviteter. Vi er opptatt av å gi barna ulike opplevelser, og ta vare på spontaniteten i hverdagen. 

 

ANTALL, ROM OG FORM

Mål

 

Barna får muligheten til å oppdage, utforske og forstå sammenhenger i naturen.

Barna får utforske fenomener og gjenstander, og knytte det opp mot begreper. Slik utvikles språket og gir barna trening i å tenke logisk og analytisk. 

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna få mulighet til å utvikle sin matematiske kompetanse.

Barnehagen skal legge til rette for lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. 

 

Progresjon

1 – 2 år

Barna bruker kroppen og sansene for å utvikle sin romforståelse.

Barna erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse.

Barna er med på å rydde og sortere leker.

2 – 3 år

Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved ulike former.

Utvikler en begynnende forståelse for grunnleggende matematiske begreper.

Utvikler en begynnende forståelse for telling. 

3 – 4 år

Utvikler en forståelse for tall, tallsymbolene og tallrekken.

Leker og eksperimenterer med tall, telling, sortering, sammenligning og mengde, og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.

4 – 5 år

Leker med, undrer seg og undersøker lengde, volum, måleenheter og mønster.

Orienterer seg i nærmiljøet og bruker begreper for å forklare hvordan. 

Får kjennskap til mer avanserte spill og regelleker.

5 – 6 år

Bruker og forstår matematiske begreper, og benytter seg av disse i sitt hverdagsspråk for å forklare og skape forståelse.

Kopiere og lage egne mønstre.

Undersøker og får erfaring med hvordan å løse matematiske problemer og opplever matematikkglede.

            

Utforsking av naturfenomener og lek med mengder og tall er en naturlig del av barnehagens hverdag. Gjennom hele dagen møter barna fagområdet antall rom og form; i garderoben, på kjøkkenet, i leken, i samling eller på turer. Noe som vil si at «her og nå perspektivet» står sentralt i barnas møte med antall, rom og form. Barna og personalet er nysgjerrige sammen, stiller spørsmål, resonnerer, argumenterer og søker løsninger. Personalet er bevisst å bruke begrepene riktig.

Barna i Lassebakken barnehage får førstehåndopplevelser med naturen, planter og materiale, og vil dermed også få erfaringer med årsak, virkning og sammenhenger.

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Mål

 

Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

Barna skal få anledning til selv å filosofere, formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.

Barna skal utvikle interesse og respekt for hverandre, og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

Bli kjent med egen identitet.

 

Progresjon

1 – 2 år

Oppleve at følelseslivet blir forstått og respektert.

Vise hverandre omsorg.

Oppleve tradisjoner forbundet med jul, påske og 17-mai.

2 – 3 år

Ta hensyn til hverandre, turtaking, begynnende konfliktløsning.

Deltar i markeringer av ulike høytider.

Møte Regnbueløvens fantastiske brøl (Være sammen).

3 – 4 år

Respekt for hverandre - Vise omtanke. 

Konfliktløsning.

Erfaringer med bruk av litteratur og drama til samtale og filosofering.

4 – 5 år

Stille spørsmål, undre seg å resonere. 

Kjennskap til ulike måter å feire høytider og andre begivenheter på.

Få kjennskap til, forstå og reflektere over grunnleggende normer og verdier.

5 – 6 år

Respektere og akseptere mangfoldet blant oss.

Gi rom for undring og gode samtaler. 

Utvikle kunnskap om de land, kulturer og språk som finnes i barnehagen.

 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN  

Mål

 

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Barna skal bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.

Barna skal gis begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen.

Barna lærer å ferdes sikkert i trafikken på en slik måte at de ikke er til fare for seg selv eller andre.

 

Progresjon

 

1 – 2 år

Bli kjent og trygg i barnehagen.

Små turer i nærmiljøet.

Meg selv og familien min.

2 – 3 år

Utforske barnehagens nærmiljø.

Samarbeide og ta hensyn – være en del av fellesskapet.

Oppleve og undre seg over småkryp og fuglene i nærmiljøet. 

3 – 4 år

Lære om trafikkregler gjennom barnas trafikklubb «Tarkus». Kjennskap til Samisk kultur.

4 – 5 år

Utforske ulike landskap.

Få kjennskap til og kunnskap om noen av dyrene som vi har i nærmiljøet. 

Få kjennskap til og kunnskap om Norge, nasjonaldagen m.m.

5 – 6 år

Bli kjent med å benytte seg av noen av nærmiljøets ressurser.

Erfare at barnas valg og handlinger kan påvirke situasjonen for både dem selv og andre.

Få innsikt i og erfaringer med deltagelse i demokratiske avgjørelser.

 

Trafikksikkerhet

Vi i barnehagen er opptatte av barns trafikksikkerhet og derfor ønsker vi å starte trafikkopplæring tidlig. Voksne er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, ta andres perspektiv og samarbeide.Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring. Vi ansatte i barnehagen er pålagt å si ifra vis barnet ikke sikret riktig i bil. Samtidig skal barnehagen la barna få utforske ulike landskap og la barna bli kjent med ulike institusjoner og steder i nærmiljøet. Barna skal få erfaringer med hvordan å orientere seg og ferdes trygt i naturen og i trafikken. Vi bruker Beltedyret Tarkus i arbeidet med trygg ferdsel i trafikken.

 

 

 

TILVENNING OG OVERGANGER

I tilvenningsperioden skal personalet i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna får en trygg og god start i barnehagen. Det er stor forskjell fra barn til barn hvor fort de venner seg til å være i barnehagen. Barnet skal få tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

 

Ved overganger innad i barnehagen sørger personalet for at barna får tid og rom til å bli kjent. Det er et tett samarbeid mellom Lasseliten og Toppen, og barna får mye tid sammen med felles aktiviteter gjennom året

 

OVERGANG TIL SKOLE 

Barnehagen samarbeider med foresatte og skolen for å legge til rette for en trygg og god overgang til skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. De skal ha med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på skolen. 

 

Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltbarn i Drammen kommune. Informasjonen som overføres skal være nødvendig for at barnet skal få en best mulig tilpasset opplæring og læringsmiljø. Pedagogisk leder fyller ut skjemaet i samarbeid med barnas foreldre. Skjemaene gjennomgås av pedagogisk leder og styrer i et overføringsmøte med representanter fra skolen på våren. 

 

 

OBSERVASJON OG KARTLEGGING 

Vi har observasjonsmateriale som TRAS og ALLE MED for å kvalitetssikre vårt arbeid.   

TRAS er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling for barn i barnehagen. Materiellet gjør det mulig å vurdere et barns språkutvikling. Dette går på samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ord og setningsproduksjon.  

Skjemaet ALLE MED gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en oversiktlig måte. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Dette skjemaet bruker vi som et observasjonsverktøy. 

 

SAMARBEIDSPARTNERE – TIDLIG INNSATS

Vi samarbeider med andre kommunale og statlige instanser som grunnskole, barnevern, pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjonen. Samarbeidet foregår på flere plan, og er en naturlig del av barnehagehverdagen. Barnehagen informerer foreldrene før vi tar kontakt med andre instanser. Vi ønsker et tett samarbeid og en åpen dialog med foreldrene for å kunne hjelpe barn best mulig i deres utvikling. 

 

Tidlig inn-team i Drammen kommune

Teamet består av faste ressurspersoner fra PPtjenesten, Habiliteringstjenesten, Barneverntjenesten, Helsestasjonene og Psykiske helsetjenester for voksne, Barnehagene og Senter for rusforebygging.Det kan være behov for å drøfte noe som er utfordrende i rollen som oppdrager. Det er ofte små tiltak som skal til for å gjøre hverdagen enklere. Fagpersonene i tidlig-inn teamet sitter på bred erfaring og kan gi veiledning. Dere kan melde deres interesse til pedagogisk leder.

BARNEVERN

Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevernet har mye å bidra med, og de kan sette inn ulike hjelpetiltak dersom det skulle være behov.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er lovhjemlet i opplæringslovens § 5-6. PPT er en sakkyndig instans som utreder vansker i forhold til opplæring. For å få spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge en sakkyndig vurdering som utreder behovet for slik hjelp. Her kan personalet drøfte enkeltsaker (med samtykke fra foreldre), før en eventuell henvisning til PPT i samarbeid med foreldre. 

 

Rutiner og praktiske opplysninger

• Skiftetøy til enhver anledning. Det meste bør være merket med navn for å unngå at ting blir borte.

• Barnehagen tar 250hkr pr måned i matpenger. Dette er inkludert i oppholdsbetalingen. Vi har fruktstund hver ettermiddag etter hviling.

• Betalingen er den 1. i hver måned. Purregebyr på 30 kroner etter 14dager. Hvis det er gått 2måneder uten at det er betalt, vil plassen bli tatt opp til vurdering. Juli er betalingsfri.

• Ved for sen henting skal det uoppfordres gis 100kr til personalet som er på vakt.

• I Lasseliten og Toppen har barna med seg matpakke til frokost, de får lunsj i barnehagen hver dag.

• Foreldremøter avholdes 2.ganger pr år. De som ønsker kan få en utviklingssamtaler i løpet av høsten. Alle får tilbudet i løpet av våren.

• Vi ønsker at hvert barn tar med seg en liten pute og kosedyr til hvilestund.

• Dugnader: barnehagen har to dugnader i året, dette er noe foreldre forplikter seg til å delta i. Hvis man absolutt ikke kan delta på de oppsatte dugnadsdagene, skal man betale 800,00 kr.

• Barna trenger hensiktsmessige klær til ute og innelek. Klærne må være merket, en vannfast tusj gjør nytten. Ekstra skift og tøfler/innesko bør være i barnehagen samt regntøy og gummistøvler. Barnehagen står ikke ansvarlig for det barnet velger å ta med av kosedyr, bøker etc.

• Det er fint om man melder fra om syke barn/fravær så fort som mulig. Videre er det best om man ringer hvis man kommer senere enn 9.30 i barnehagen slik at man ikke opplever å komme til tom barnehage.

Når barnet er sykt

Hvis barnet blir sykt i barnehagen vil personalet ringe en av foreldrene/foresatte slik at barnet kan bli hentet.

Har barnet hatt feber, bør det være hjemme en ekstra dag for å restituere seg. Ved diare/oppkast er det også viktig å holde barnet hjemme til det er friskt og til det har inntatt et ordentlig måltid. Folkehelseinstituttet anbefaler at barnehagebarn holdes hjemme 48 timer etter siste symptom. Ved annen sykdom som for eksempel vannkopper bør man også holde barnet hjemme til ”sårene er tørket”. Barnets allmenntilstand er det som avgjør om barnet bør holdes hjemme. Samtidig som smittsomme sykdommer også kommer i betraktning. Husk at det er du som foreldre som kjenner barnet best! Likevel kan det være en større belastning for barnet å være i barnehagen, enn å få slappe av hjemme – dersom formen ikke er helt topp.

 

Vi er ute hver dag og barnet bør bli hjemme hvis det ikke kan fungere ute. 

Ansvar: Personalet har ansvar for barna den tiden de er innenfor barnehagens område og åpningstid. Den som følger inn skal sørge for avkledning og at barnet har fått kontakt med en voksen. Ved henting er ansvaret igjen foreldrenes. Vi har blitt enige på foreldremøtet i mars 2010 at foreldrene har ansvaret for barnet når de er tilstede i barnehagen.

Hvis en annen voksen kommer og henter barnet, skal b.h. ha beskjed på forhånd.

Ved ulykker/brann

Dersom vi må evakuere barna fra barnehagen har vi avtale med Danvik skole (unntatt ferie) om å få bruke SFO som møteplass. Dette fordi det lett kan bli kaos. Ved kriser kontaktes vi på mobil; 97153670 (Lise)

 

ÅRSKALENDER

Måned 

Dato

 

August 

 

 

Oppstart og tilvenning

 

September

 24

 

Planleggingsdag 

Kick-off på brannstasjon for ABC

Høstfest

Oktober

 08

Foreldremøte

FN-dagen

Dugnad

November 

 30

Planleggingsdag

Juleforberedelser

Desember 

 

 

 13

Adventsstund

Nissefest

Luciafeiring

Kirkebesøk 

Julebord

Januar

 02

Første dag etter jul og nyttår

Juletrefest

Februar

 06  

 22

Samefolkets dag                                            

Planleggingsdag

Karneval

Mars

 

Foreldremøte

Påske forberedelser

April

 

15-22

Påskevandring for ABC

Påskeferie vi starter opp 23.4

Mai

 

16

31

Dugnad

17. mai feiring i barnehagen

Planleggingsdag 

Juni

24

Planleggingsdag

Sommeravslutning v/foreldrerådet

Førskoletur

Juni

  

Barnehagen er stengt i uke 28, 29, 30 og 31

Juli

August

 

 05

 

 

Barnehagen åpner etter sommerferie 5. august

 

Vi ønsker alle store og små et fantastisk år hos oss i Lassebakken med mange gleder og opplevelser.